SMP Robotics Systems Poland ®

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Bardzo się cieszymy, że jesteś zainteresowany naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu SMP-ROBOTICS INC. Korzystanie ze strony internetowej SMP-ROBOTICS INC jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z SMP-ROBOTICS INC. obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące ochrony danych. Dzięki tej deklaracji o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Osoby, których dane dotyczą, są również informowane o swoich prawach za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator SMP-ROBOTICS INC wdrożył wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia możliwie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesyłać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności SMP-ROBOTICS INC. opiera się na terminologii stosowanej przez europejską dyrektywę i organ regulacyjny podczas przyjmowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące warunki:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża cechy fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi, takimi jak gromadzenie, gromadzenie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, zapytania, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, dystrybucję lub inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, danymi osobowymi Analizuj lub przewiduj preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizację lub relokację tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub kontroler

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria ich nazewnictwa można podać zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda jest jakimkolwiek wyrażeniem woli dobrowolnie udzielonym przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego wyraźnego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

2. Nazwa i adres kontrolera

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

SMP-ROBOTICS INC.

Frida-Schuhmacher-Str. 5

DE – 74078 Heilbronn

Telefon & Fax: +49(0)7131 79 70 34

E-Mail: info@smpsecurityrobot.de

Właściciel firmy: Svetlana Kontshenko

Numer podatkowy: 65238/74322 

3. Pliki cookie

Witryna SMP-ROBOTICS INC wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany Cookie ID. Cookie ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, SMP-ROBOTICS INC może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Plik cookie może być wykorzystywany do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, na przykład wykorzystującej pliki cookie, nie musi wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest ona przejmowana przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto ustawione wcześniej pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystane.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa SMP-ROBOTICS INC zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba odwiedzająca stronę lub automatyczny system odwiedza ją. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można zarejestrować: (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. Polecający), (4) podstrony, które używają system dostępu na naszej stronie internetowej może być kontrolowany, (5) data i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu ryzyku w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, SMP-ROBOTICS INC nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) w celu zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) przekazywanie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane statystycznie przez SMP-ROBOTICS INC, a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Opcja kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa SMP-ROBOTICS INC zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z podmiotem danych. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli dzieje się tak na podstawie europejskiej dyrektywy i rozporządzenia lub innego ustawodawcy w ustawach lub rozporządzeniach, który administrator danych temat został podany.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub okres przechowywania określony przez europejskiego dostawcę wytycznych i przepisów lub innego odpowiedzialnego prawodawcę wygasa, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i podmiot prawny do zwrócenia się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe ich dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie, aby w każdej chwili otrzymać bezpłatnie informacje o przechowywanych o niej danych osobowych oraz kopię tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejskie wytyczne i organy regulacyjne zapewniły osobie, której dane dotyczą dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych

jeśli to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych

istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji na temat związanej z tym logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych ich dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w drodze dodatkowego oświadczenia, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do korekty, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do żądania od osoby odpowiedzialnej natychmiastowego usunięcia danych osobowych ich dotyczących, jeżeli zachodzi jeden z następujących powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe były gromadzone w takich celach lub przetwarzane w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.

Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania  lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe były przetwarzane nielegalnie.

Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe w SMP-ROBOTICS INC, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik SMP-ROBOTICS INC zapewni natychmiastowe spełnienie prośby o usunięcie.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez SMP-ROBOTICS INC, a nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust.1 RODO, SMP-ROBOTICS INC podejmuje odpowiednie środki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, również o charakterze technicznym, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, usunęła wszystkie linki do tych danych osobowych od tych innych administratorów danych lub zażądał kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik SMP-ROBOTICS INC załatwi niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i wykonawcę do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonaywania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad uzasadnieniem osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z powyższych wymagań zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych w SMP-ROBOTICS INC, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik SMP-ROBOTICS INC zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do otrzymania danych osobowych ich dotyczących, które zostały przekazane osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie.

Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. . 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne, a jeśli tak, to nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem SMP-ROBOTICS INC.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie, z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO ma miejsce w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku sprzeciwu SMP-ROBOTICS INC nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrona roszczeń prawnych.

Jeżeli SMP-ROBOTICS INC przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu SMP-ROBOTICS INC w celach marketingu bezpośredniego, SMP-ROBOTICS INC nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba zainteresowana ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, które są przeprowadzane w SMP-ROBOTICS INC w celach naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO ma miejsce w celu wyrażenia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem SMP-ROBOTICS INC lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma na nie wpływ prawny lub podobnie znacząco na nie wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a niniejsze ustawodawstwo podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, SMP-ROBOTICS INC podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co obejmuje co najmniej prawo do interwencji osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

8. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Tak byłoby na przykład w przypadku, gdy gość naszej firmy został ranny, a jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 I lit. d RODO są oparte.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad nimi. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone, w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie wyraził pogląd, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

9. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

10. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie będzie już konieczne do wykonania lub zainicjowania umowy.

11. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niedostarczenia

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. Informacje o kontrahentu).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nimi umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że umowa nie zostałaby zawarta z zainteresowaną osobą.

Zanim osoba, której dane dotyczą, poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśnia indywidualnie zainteresowanej osobie, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje nie podania danych osobowych.

12. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Ta deklaracja ochrony danych została utworzona przez generator deklaracji ochrony danych DGD Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Danych GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Schweinfurt, we współpracy z adwokatem prawa o ochronie danych Christianem Solmecke.

SMP Robotics Systems Poland ®