SMP Robotics Systems Poland ®

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Oferta i zawarcie umowy

Zamówienie podpisane przez klienta / kupującego jest wiążącą ofertą.

§ 2 Ceny i płatności

50% uzgodnionej ceny zakupu jest płatne natychmiast po złożeniu zamówienia lub po zawarciu umowy. Kupujący płaci pozostałe 50% całości w ciągu 10 dni roboczych po dostawie gotowego produktu.

Zapłata ceny zakupu może być dokonana tylko na konto sprzedawcy. Płatności kupującego dokonuje się za pomocą polecenia zapłaty, na konto i przelew lub kartą kredytową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

§ 3 Prawa do kompensowania i zatrzymania

Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały ustanowione zgodnie z prawem lub są bezsporne. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

§ 4 Czas dostawy

Rozpoczęcie określonego przez nas terminu dostawy zakłada terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań klienta / kupującego. Wyjątek niespełnionej umowy pozostaje zastrzeżony.

Jeśli klient / kupujący nie wywiązuje się z akceptacji lub w sposób zawiniony narusza inne obowiązki współpracy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za wynikłe szkody, w tym wszelkie dodatkowe wydatki. Dalsze roszczenia pozostają zastrzeżone. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się zakupionego przedmiotu przechodzi na klienta / kupującego w momencie, gdy nabywca nie wywiązuje się z obowiązku przyjęcia lub dłużnika.

Dalsze roszczenia prawne i prawa klienta wynikające z opóźnienia w dostawie pozostają nienaruszone.

§ 5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru, dopóki wszystkie roszczenia z umowy dostawy nie zostaną w pełni opłacone.

Ze względu na uzgodnione zastrzeżenie własności, klient / kupujący jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z zakupionym przedmiotem, o ile nie przeszedł on jeszcze na własność. W szczególności jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia ich na wypadek kradzieży i szkód pożarowych według ich wartości zastępczej na własny koszt. Dopóki własność nie została jeszcze przeniesiona, klient / kupujący musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zajęty lub podlega interwencjom stron trzecich. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych postępowania zgodnie z § 771 ZPO, klient / kupujący jest odpowiedzialny za poniesioną stratę.

§ 6 Gwarancja i zgłaszanie wad

Oczywiste wady muszą zostać zgłoszone nam na piśmie przez kupującego w ciągu 4 tygodni od dostawy przedmiotu umowy.

Jeśli produkt jest w trakcie realizacji, zamówienia nie można anulować. Prawo odstąpienia istnieje, chyba że w przypadku umów zawieranych na odległość dotyczących dostawy towarów, które są wykonane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb. §312d BGB. Ponieważ produkt jest wykonywany na zamówienie wyłącznie zgodnie z Państwa życzeniami i informacjami, anulowanie zasadniczo nie jest możliwe. Wyjątek stanowią roszczenia gwarancyjne.

Okres gwarancji wynosi 2 lata, liczone od przeniesienia ryzyka i dotyczy również roszczeń o odszkodowanie za szkody następcze spowodowane wadą, o ile nie dochodzi się roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych.

§ 7 Inne

Niniejsza umowa i cały stosunek prawny stron podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Miejsce jurysdykcji – 74072 Heilbronn.

SMP Robotics Systems Poland ®